اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
مصطفی رمضانپور مسئول فناوری اطلاعات 07734221461-1190